Beta Yayınevi
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi

Beta Yayınevi
Bu ürünün size özel fiyatıdır,
Sepete ekleyin fırsatı kaçırmayın!
Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Ürün temin edildiğinde tekrar satışa sunulacaktır.
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
DSACategoryId/60001501/2147483645/80196011/9937
Aka­de­mik ya­şa­mın ilk ev­re­le­rin­de ge­nel­lik­le ya­ban­cı ya­zın­da gö­rü­len, be­ğe­ni­len bir ça­lış­ma se­çi­lir ya da “aca­ba bu ko­nu biz­de na­sıl­dır’’ gi­bi aka­de­mik bir me­rak­la ça­lış­ma ko­nu­su be­lir­le­nir. Ba­zen bu yön­tem ya­ban­cı bir ça­lış­ma­nın di­li­mi­ze çev­ril­miş ver­si­yo­nu ol­mak­tan ile­ri­ye gi­de­mez. Ba­zen ise sağ­lam ku­ram­sal te­mel­le­re da­ya­lı öz­gün bir ese­re dö­nü­şe­bi­lir. Za­man için­de araş­tır­ma­cı “ko­nu bul­ma’’ gi­bi bir so­run­dan kur­tu­lur. Za­ten il­gi ala­nı için­de ol­du­ğu ka­da­rıy­la aka­de­mik âle­min ajan­da­sı­nın far­kın­da­dır; bu kap­sam­da ko­nu bul­ma ye­ri­ne bir araş­tır­ma prob­le­mi for­mü­le ede­rek yo­la çı­kar. An­cak araş­tır­ma­cı­nın bir baş­ka kı­la­vu­zu da­ha var­dır: Göz­lem. Karl We­ick’in (1995) ta­bi­riy­le “semp­tom’’ lar araş­tır­ma­cı­ya ışık tu­ta­bi­lir. Ya­ni araş­tır­ma­cı ba­zen “Ni­çin’’ (Whet­ten,1989) so­ru­suy­la baş­la­yıp “ku­ram­sal ar­ka pla­nı­nı bil­me­di­ği’’ bir dav­ra­nı­şı ör­güt, grup ve­ya bi­rey dü­ze­yin­de göz­le­ye­rek sa­ha­dan ku­ra­ma gi­de­bi­lir. Hat­ta “ku­ra­mın göz­le­mi açık­la­mak­ta ki­fa­yet­siz kal­dı­ğı­nı”’ his­set­ti­ği du­rum­lar­da ba­zen di­sip­li­ne edil­miş ve mev­cut ya­zı­na gö­re ka­bul edi­le­bi­lir bir sap­ma da­hi­lin­de (Sut­ton ve Staw, 1995); ya­ni, or­to­dok­si­den de çok uzak­laş­ma­dan ko­nu­yu te­ori­ze et­me­ye da kal­kı­şa­bi­lir. İş­let­me bi­li­mi­nin bi­raz doğa bi­lim­le­ri­ne ben­ze­yen, göz­le gö­rü­lür, el­le tu­tu­lur so­mut bir ya­nı­nın da ol­ma­sı bi­ze bu fır­sa­tı sun­mak­ta. 2001 yı­lın­da iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı üze­ri­ne ça­lış­ma­ya baş­la­mam “göz­lem­den ku­ra­ma git­me­ye ça­ba­la­ma ro­ta­sı­nı’’ ta­kip et­miş­tir. Ön­ce pa­ra­dig­ma öz­rü ne­de­niy­le “iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı na­sıl öl­çü­lü­yor, iş­let­me­ler bu bağ­lam­da ne­ler ya­pı­yor, an­ket mi yap­sam, ör­nek­le­mi ne ol­ma­lı…” so­ru­la­rı ile baş­la­mış­tır bu yol­cu­luk….. Epey bir öl­çek ge­liş­tir­me atak­la­rı­na pa­ra­lel ola­rak il­gi­li ya­zı­nı da an­la­ma­ya ça­lı­şır­ken ön­ce bi­raz yü­ze­yel ve sa­mi­mi­ye­ti şüp­he gö­tü­ren bir şey­ler çık­tı kar­şı­ma.. San­ki çor­ba­sı­nı dö­ken ço­cu­ğa çor­ba­nın dö­kül­me­den içi­le­ce­ği öğ­re­ten bir sos­yal ger­çek­lik in­şa edi­li­yor (Ber­ger&Luck­mann:1966) gi­bi gel­miş­ti. He­men “ör­güt ku­ra­mı­nın uza­ğın­da bi­lim olur mu’’ baş­lık­lı bir bil­di­ri ha­zır­la­ya­rak Bu­si­ness&So­ci­ety der­gi­si­nin 5 yı­lı­nı ta­ra­ma­ya kal­kış­tım. Za­ten on­la­rın bir kıs­mı da “Ey CSR ‘cı Bey­ler/Ha­nım­lar, 1980’le­re ka­dar ak­lı­nız ne­re­dey­di… Siz de bi­zim­le ay­nı or­ma­na mı ba­kı­yor­su­nuz” gi­bi po­le­mik vur­gu­lu baş­lık­lar­la ya­yın­lan­mış­tı. Ama de­ta­ya gir­dik­çe ör­güt ku­ra­mı­nın pek de uza­ğın­da olun­ma­dı­ğı­nı “ör­güt­le­rin güç­ler ko­alis­yo­nu ol­du­ğu’’ nok­ta­sın­dan yo­la çı­kı­lıp “ör­güt­ler ni­çin ve na­sıl sos­yal so­rum­lu dav­ra­nış gös­te­ri­yor, ku­rum­sal di­na­mik­ler mi bu dav­ra­nı­şı yön­len­di­ri­yor, kay­nak­la­ra ulaş­mak için baş­ka se­çe­nek­le­ri mi yok da böy­le dav­ra­nı­yor­lar, ör­güt ile pay­daş­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu ağ için­de güç iliş­ki­le­ri na­sıl şe­kil­le­ni­yor…” gi­bi so­ru­la­ra ce­vap aran­dı­ğı­nı gör­mek müm­kün ol­du. Yi­ne ba­şa dön­müş­tüm, dört iş­le­mi iç­sel­leş­tir­me­den na­sıl ki ma­te­ma­tik prob­le­mi ya­za­maz­sak, araş­tır­ma prob­le­mi ya­za­cak ka­dar ör­güt ku­ra­mı­na ha­kim ol­ma­dan da bir fe­no­me­ni in­ce­le­mek müm­kün de­ğil­di.. Göz­lem sa­de­ce “ye­re dü­şen el­ma­nın ni­ye düş­tü­ğü­nü’’ an­la­ma­ya araş­tır­ma­cı­yı sevk edi­yor. Ama prob­le­min han­gi ku­ram­sal düz­lem­de ele alı­na­ca­ğı­nı bil­me­den an­cak “ne­dir bu soy­sal so­rum­lu­luk fur­ya­sı” so­ru­su­nu yö­nelt­mek müm­kün olu­yor ki bu da araş­tır­ma in­şa­sı için yet­mi­yor. . Bir de hak­sız “ba­ka­lım ne­ler yap­mış­lar, ne­ler yaz­mış­lar’’ gi­bi bir ins­pek­tör ro­lü se­çi­lin­ce öğ­ren­me ge­ci­ki­yor… Ya­ni sos­yal bi­lim­ler­de göz­lem, tek ba­şı­na bir araş­tır­ma ta­sa­rı­mı için ki­fa­yet­siz ka­lı­yor. Bu ki­tap be­nim iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­na da­ir bu­gü­ne de­ğin oku­yup an­la­dı­ğı­mın Kun­da’nın (1992) ta­bi­riy­le “mü­hen­dis­lik’’ ver­si­yo­nu­dur. Bir de sa­nı­rım fel­se­fi ver­si­yo­nu­nun ya­zıl­ma­sı ge­rek, fel­se­fe­ci­ler ta­ra­fın­dan…Bu ki­ta­bın ya­za­ra gö­re öz­gün olan ya­nı “sos­yal so­rum­lu­luk fe­no­me­ni­nin aka­de­mik bir me­rak­la na­sıl in­ce­le­ne­bi­le­ce­ği­ni; ya­ni, ör­gü­tün ne­den ve na­sıl bu şe­kil­de dav­ran­dı­ğı­nı ve so­nuç­ta “ne ol­du­ğu­nu’’ tar­tış­ma­ya ça­ba­la­ma­sı­dır. Bu tar­tış­ma­yı yü­rüt­mek için ön­ce tar­tış­ma­da kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­nin/içe­ri­ğin ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Bu amaç­la ilk bö­lüm­de iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­nın da­yan­dı­ğı ar­gü­man­lar in­ce­len­miş­tir. Ko­nuy­la iliş­ki­sel­li­ği ne­de­niy­le etik ko­nu­su­na da kı­sa­ca de­ği­nil­miş­tir. İkin­ci bö­lüm “sos­yal so­rum­lu­luk” kav­ra­mı­nın te­mel ta­şı olan pay­daş kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na ve pay­daş ku­ra­mı­na ay­rıl­mış­tır. Üçün­cü bö­lüm­de sos­yal per­for­mans kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na yö­ne­lik mo­del­ler in­ce­len­miş­tir. Bu nok­ta­dan son­ra “ör­güt­le­rin sos­yal sorum­lu dav­ranış gös­ter­mesinin nedeninin, nasılının ve bu dav­ranışın sonuç­larının nasıl in­celenebileceği tar­tışıl­mış­tır. Son bölüm­de genel kabul gören sos­yal per­for­mans öl­çüm araç ve tek­nik­lerine yer veril­miş­tir.
Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 249
Yayın Evi BETA YAYINLARI
Yayın Tarihi 2009
Yazar Bilçin Tak
Diğer
Yurtdışına Satış Var
Stok kodu KBETA1238
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi Yorumları
Kapat Yorum Yayınlama Kriterlerimiz

Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

Hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Hepsiburada'da beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, İş Bankası işbirliği ile 750 - 15.000 TL arasındaki sepet tutarınız kadar Anında Alışveriş Kredisi'nden 48 Aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
Nasıl Kullanırım?
1
İş Bankası İnternet Şubesi bilgilerinizle giriş yapın
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. İş Bankası İnternet Şubesi hesabınıza Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
Bilgilerinizi kontrol edin, başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tablosu
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN