Beta Yayınevi
Sosyal Girişimcilik-Kolektif

Sosyal Girişimcilik-Kolektif

Beta Yayınevi
%
(Kargo Bedava)
(Kargo Bedava)
İlk yorumu sen yaz
Bu ürünle ilgili fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaş.
DSACategoryId/60001501/2147483645/80196011/1506216

Sosyal Girişimcilik-Kolektif

Sos­yal gi­ri­şim­ci­lik fark­lı iliş­ki­le­ri ve yak­la­şım­la­rı içe­ren kar­ma­şık bir ol­gu­dur. Bu ki­tap­ta sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe kap­sam ola­rak ge­niş ba­kış açı­sın­dan yak­la­şıl­mış ve kâr ama­cı gü­den ya da güt­me­yen, özel ve ka­mu tüm ör­güt­ler­de bu ol­gu­nun var ola­bi­le­ce­ği sa­vu­nul­muş­tur. Bu amaç­la sos­yal gi­ri­şim­ci­lik tüm alan­la­rı içi­ne ala­cak şe­kil­de kav­ram­sal­laş­tı­rıl­mış­tır. Ay­nı şe­kil­de, sos­yal de­ğer­le­rin sa­de­ce kâr ama­cı güt­me­yen iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­nı ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin sa­de­ce bu iş­let­me­ler için ge­çer­li ol­du­ğu­nu sa­vun­mak sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­nın ge­li­şi­mi­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den bi­ri­si ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Ki­tap, se­kiz fark­lı bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. İlk bö­lüm­de ya­zar, di­sip­lin­le­ra­ra­sı ça­lış­ma­la­ra hiz­met ede­bil­mek için sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal çer­çe­ve­si­ni -her ne ka­dar da­ğı­nık ve tu­tar­lı bir teo­rik çer­çe­ve­den yok­sun ol­sa da- oluş­tur­ma­ya ça­lış­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı ve ol­gu­su­nun ge­li­şi­mi üze­rin­de dur­mak­ta­dır. Bu ne­den­le bu bö­lüm­de ola­sı bi­le­şen­le­ri ile sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­na açık­lık ge­ti­ril­mek­te ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal te­mel­le­ri ve mo­del­le­ri üze­rin­de du­rul­mak­ta­dır. İkin­ci bö­lüm­de, et­ki alan­la­rı ve top­lum­da­ki rol­le­ri her ge­çen gün da­ha da ar­tan kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik­te ne­re­de ol­du­ğu ya da ne­re­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son yıl­lar­da kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler­de sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin ge­liş­me­si­ne yol açan ge­liş­me­ler­den bah­se­dil­mek­te ve top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ve so­rum­lu­lu­ğun gi­de­rek art­tı­ğı gü­nü­müz­de bu ör­güt­ler­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin top­lum­sal so­run­la­ra yö­ne­lik ye­ni­lik­çi çö­züm­ler­le yak­laş­tık­la­rı, bu çö­züm­le­ri ge­niş öl­çek­te uy­gu­la­dık­la­rı ve pi­ya­sa de­ğer­le­ri ve me­tot­la­rı­nı be­nim­se­dik­le­ri or­ta­ya ko­nul­mak­ta­dır. Yi­ne bu bö­lüm­de kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler ile iş­let­me­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­nin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik bağ­la­mın­da na­sıl bir so­nuç ya­rat­tğı da tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son ola­rak, ül­ke­miz­den ve dün­ya­dan ör­nek­ler­le kâr ama­cı güt­me­yen sek­tör­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ör­nek­le­ri­ne yer ve­ril­mek­te­dir. Üçün­cü bö­lüm­de ise ya­zar, ken­di ta­bi­riy­le “ba­sit akıl” yü­rü­te­rek, sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ile is­tih­dam ara­sın­da çe­şit­li yön­ler­den iliş­ki ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­le­rin is­tih­dam üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni in­ce­le­mek­te­dir. Ön­ce­lik­le bö­lüm­de sos­yal gi­ri­şim­le­rin is­tih­da­mı ar­tır­mak ve iş­siz­li­ği azalt­mak için kul­lan­dık­la­rı yön­tem­ler ak­tif ve pa­sif ola­rak iki­ye ay­rıl­mak­ta ve ak­tif yön­te­min ge­lir ye­ter­siz­li­ği­nin kö­ke­ni­ne inen halk ta­bi­riy­le ba­lık tut­ma­yı öğ­re­ten bir yön­tem ol­du­ğu­na işa­ret edil­mek­te­dir. Da­ha son­ra ise sos­yal gi­ri­şim­le­rin hem is­tih­dam mik­ta­rı hem de is­tih­dam ka­li­te­si üze­rin­de­ki et­ki­le­ri fark­lı ve çar­pı­cı ör­nek­ler­le an­la­tıl­mak­ta­dır. Dör­dün­cü bö­lüm­de ise, sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma üze­rin­de­ki et­ki­si sor­gu­lan­mak­ta­dır. Ge­rek bi­rey­le­rin te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak, ge­rek top­lum­la­rın ya­pı­la­rı­nı et­kin­leş­tir­mek ve ge­rek­se ge­le­cek ne­sil­le­rin se­çe­nek­le­ri­ni mak­si­mi­ze et­mek için, sos­yal gi­ri­şim­ci­ler ge­rek­li olan ürün ve hiz­met­le­ri et­kin bir şe­kil­de su­na­rak sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma ama­cı­na hiz­met ede­bil­mek­te­dir­ler. Bu doğ­rul­tu­da ya­zar, sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin ya­rat­tık­la­rı ve eko­no­mik kal­kın­ma ama­cı­na hiz­met eden sos­yal ve eko­no­mik de­ğer­le­ri bu bö­lüm­de tar­tış­ma­ya aç­mak­ta­dır. Sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­def­le­ri bağ­la­mın­da ül­ke­miz­de sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin ne du­rum­da ol­du­ğu­nu ve han­gi ko­nu­lar­da des­tek ver­di­ği­ni de in­ce­le­mek­te­dir. He­men he­men tüm iliş­ki ve ol­gu­la­rın te­me­lin­de ya­tan ve önem­li bir kav­ram olan gü­ven be­şin­ci bö­lü­mün ko­nu­su­nu oluş­tur­mak­ta­dır. Fel­se­fi, sos­yo-psi­ko­lo­jik ve eko­no­mik te­mel­le­ri olan gü­ven ko­nu­su bu ça­lış­ma­da eko­no­mi­ye olan yan­sı­ma­la­rı açı­sın­dan ele alın­mak­ta­dır. Bu bö­lüm­de ya­zar önem­li bir çı­kar­sa­ma­da bu­lun­mak­ta ve yük­sek gü­ven dü­ze­yi­ne sa­hip eko­no­mi­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­nin ge­li­şi­mi­ne olan po­zi­tif et­ki­le­rin­den bah­set­mek­te­dir. Ay­nı şe­kil­de eko­no­mik ve sos­yal ya­pı­da­ki gü­ve­nin sos­yal gi­ri­şim­ci ve onun fa­ali­ye­ti­nin et­kin­li­ği açı­sın­dan da önem ta­şı­dı­ğı vur­gu­lan­mak­ta­dır.Sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe dav­ra­nış­sal açı­dan yak­la­şıl­dı­ğı al­tın­cı bö­lüm­de, gi­ri­şim­ci­lik alan­ya­zı­nın­da­ki ni­yet­ler ve ni­yet-dav­ra­nış iliş­ki­si­nin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik­te de ge­çer­li olup ol­ma­dı­ğı sor­gu­lan­mak­ta­dır. Ya­zar sos­yal gi­ri­şim­ci dav­ra­nı­şı­nı or­ta­ya çı­ka­ran ni­yet­le­ri ve ni­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci­le­ri­ni in­ce­le­ye­rek ala­nın ge­li­şi­mi­ne önem­li bir kat­kı sağ­la­mak­ta ve bu­nun so­nu­cun­da da sos­yal gi­ri­şim­ci­lik te­ori­si­nin güç­len­me­si yö­nün­de des­tek sağ­la­mak­ta­dır.Ye­din­ci bö­lüm­de ise yi­ne sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe dav­ra­nış­sal yak­la­şım­da bu­lu­nul­mak­ta ve alan­ya­zın­da bu­lu­nan bu ko­nu­da­ki önem­li açı­ğın ka­pa­tıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Bu doğ­rul­tu­da, sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin sa­hip ol­du­ğu ya da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nü­len bi­re­ye öz­gü özel­lik­ler ve sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin et­ki­si al­tın­da kal­dı­ğı çev­re­ye öz­gü özel­lik­ler ça­lış­ma­nın il­gi ala­nı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. Bu özel­lik­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci dav­ra­nı­şı et­ki­le­di­ği var­sa­yı­mın­dan ha­re­ket­le, bir mo­del öne­ri­sin­de bu­lu­nu­lup, sö­zü edi­len özel­lik­ler tar­tış­ma­ya su­nul­mak­ta­dır. Bu­ra­ya ka­dar olan tüm bö­lüm­ler­de ge­nel­lik­le sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin öne­min­den bah­se­dil­miş ve sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin na­sıl dav­ran­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ya da dav­ran­dık­la­rı tar­tı­şıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Pe­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ola­rak kav­ram­sal­laş­tır­dı­ğı­mız fa­ali­yet­ler pa­zar­lan­ma­lı mı­dır ya da pa­zar­la­na­bi­le­cek mi­dir? Bu so­ru­la­ra ce­vap ise se­ki­zin­ci ve son bö­lüm­den gel­mek­te­dir. Sos­yal gi­ri­şim fa­ali­yet­le­ri­nin ta­nı­tım ve pa­zar­la­ma­sı ge­rek iş­let­me ala­nın­da ge­rek­se aka­de­mik araş­tır­ma­lar ala­nın­da ek­sik kal­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da­ki açık fark­lı sek­tör­ler­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ve pa­zar­la­ma bo­yut­la­rıy­la or­ta­ya ko­nul­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim pa­zar­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için sis­te­ma­tik bir yak­la­şım­dan ve plan­dan bah­se­dil­mek­te­dir.
Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 224
Yayın Evi BETA YAYINLARI
Yayın Tarihi 2010
Yazar Kolektif
Diğer
Yurtdışına Satış Yok
Stok kodu KBETA1242
Sosyal Girişimcilik-Kolektif Yorumları
Kapat Ürün Yorum Kriterlerimiz

Ürünle ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için müşterilerimiz adına teşekkür ederiz.

Hepsiburada’da yer alan ürün yorumları, müşterilerimizin satın aldıkları veya kullandıkları ürünlere dair değerlendirmelerini içerir.

Ürün veya markayla ilgili bilgi veren, ürüne ve kullanımına dair artı ya da eksi özellikleri yazan, tedarik ve teslimat sürecini değerlendiren yorumlar onaylanarak ürün sayfasında yer alır.

Hakaret, argo veya alaycı tavır içeren, fiyat bilgisi verilen, soru sorulan, link verilen, karşılaştırma yapılan, 1-2 kelime olup yeterli bilgi içermeyen yorumlar onaylanamamaktadır.

Bu kriterlere göre incelenen yorumlar, kısa bir değerlendirme sürecinden geçer, uygunsa onaylanarak ilgili ürün sayfasında yer alır. Değerlendirme süresi, yorumların geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

İncelediğiniz bu ürünü,
alışveriş kredisi ile satın almak için detayları inceleyin;
Alışveriş Kredisi Detayları
Alışveriş Kredisi Nedir?
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!

Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın. İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
Nasıl Kullanırım?
1
Alışveriş kredisi kullanmak istediğiniz bankayı seçin
Ödeme adımında Alışveriş Kredisi ile ödemeyi seçin. Müşterisi olduğunuz bankaya Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın.
2
İstediğiniz vade ile başvurunuzu tamamlayın
Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın.
3
Krediniz anında onaylansın, siparişiniz ayağınıza gelsin
Sepet tutarınız kadar ihtiyaç kredisi anında onaylansın. Size sadece alışverişinizi tamamlamak kalsın.
Örnek Alışveriş Kredisi Tabloları
Vade Taksit Tutarı Toplam Tutar
tüm vade seçeneklerini görüntüle
Taksitli Satış Detayları

Ürüne Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar

Önemli Not

Fiyat Satıcı Kampanya Kargoya Veriliş Tarihi
%
Ekstra indirimli fiyat
--
tarihinde stoklarda olacaktır.
--
Aşağıdaki kampanyalar, satıcısı olan ürünlerde geçerlidir.
BAŞA DÖN