Din ve Mitoloji

Din ve mitoloji kitapları en popüler kitap kategorileri arasında yer almaktadır. Mitoloji ve din kitaplarını incelemek toplumların yaşayış ve kültürel aktarımını anlamanıza büyük oranda katkı sunmaktadır. Kitaplar, kişisel gelişim açısından çocukluktan itibaren büyük bir öneme sahiptir. Toplumların geçmiş tarihi ise pek çok kültürde büyük bir öneme sahiptir. Mitoloji, farklı kültür ve din temeli ile evrenin yaradılışını açıklar. Mit etimolojik olarak gerçek olmayan anlamını taşımaktadır. Mitolojik hikâyelerde efsanelere ve mitolojik tanırlara yer verilmektedir. Pek çok farklı kültürün kendine has mitolojik tanrıları ve hikâyeleri bulunmaktadır. Yaygın olarak bilinen mitolojiler arasında Mısır mitolojisi, Sümer mitolojisi, Hitit mitolojisi, Lidya mitolojisi, Frigya mitolojisi, Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi bulunmaktadır.

Din ve mitoloji ilişkisi içerisinde pek çok din için mitoloji büyük bir önem taşır. Bir inancın barındırdığı kavramlar bilimsel gerçeklikle örtüşmese de Hristiyan mitolojisi, İslam mitolojisi ve Hindu mitolojisinde yer edinmektedir. Din ve mitoloji kitaplarının içeriğinde mitler, mitolojik tanrılar, din ve mitoloji ilişkisi gibi konulara detaylarla yer verilmiştir. Her nasıl din, kültür ve coğrafya iç içe ögeler ise mitoloji ve coğrafya da birbirleri ile doğrudan ilişki içerisindedir. Asya mitolojisi, Avustralya ve Okyanusya mitolojisi, Avrupa mitolojisi, Orta Doğu mitolojisi, Kuzey Amerika Yerlileri mitolojisi, Güney Amerika ve Mezoamerika Yerlileri mitolojisinde yer alan efsaneler ve efsanelerde anlatılan tanrılar bu bölgelerdeki toplumlardan etkilenmişlerdir.

Din, pek çok kültürde büyük bir önem ve yere sahiptir. Dini inançlar kültürleri bir arada tutarak maneviyatı güçlendirmektedir. Sosyo-kültürel bir öge olan din kutsallık, etik, ahlak, kehanet, iyilik, kötülük, tanrı gibi kavramları barındırmaktadır. En yaygın din Hristiyanlık, İslam, Budizm, Hinduizm, Yahudilik olarak bilinmektedir. Dinler kendi aralarında da mezheplere ayrılmaktadır. Farklı bölgelerde ve inanışlar etrafında şekillenen dini ögeler coğrafyalara göre birçok farklı inançlar çerçevesinde kabul görmektedir. İnanma ihtiyacı insanoğlunun varoluşu ile iç içe bir şekilde gelişmiştir. İnançlar insanların manevi yönünü geliştirdiği gibi ahlaklı ve iyi olmayı da öğretmektedir. Kültürlerin gelişme evresinde de mitolojik inançlar yaşam tarzlarını tıpkı bugün dinin yaşam tarzlarını etkilediği gibi etkilemiştir.

Mitoloji ve din kitaplarında belirli bir inanç veya halk kültürünün ögeleri ve sembollerini temsil eden kahramanlar, yaradılış hikâyeleri ve tanrılara yer verilmektedir. Kitap okumak farkında olmadan size ve kişisel gelişiminize katkı sağlar. Düzenli kitap okuma alışkanlığı sayesinde kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Ayrıca, genel kültür seviyeniz artar ve çok daha kaliteli sohbetler içerisinde bulunabilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığı aynı zamanda duygusal zekanızın da gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Yunan Mitolojisi Kitapları

Yunan mitolojisi kitapları, Yunan mitleri ve tanrılarına detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Yunan mitolojisi bilinen en yaygın mitolojilerden biridir. Yunan mitolojisi aynı zamanda Roma mitolojisinde de büyük bir etkiye sahiptir. Romalılar, bu mitolojik ögelerden etkilenmiş ve kendi inanışlarına uyarlamışlardır. Yunan mitolojisi kaynak kitaplar okuyarak Antik Yunan mitolojisi hakkında pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Yunan mitolojisi, Antik Yunan’da şekillenmiştir. Pek çok kaynakta Yunan mitolojisinin Avrupa ve Yakın Doğu gibi mitolojileri etkilediği yönünde ifadeler yer almaktadır. Yunan mitolojisi, Roma mitolojisinde kabul görmesi ile pek çok ortak inanç özellikleri bulundurmaktadır. Yunan mitolojisinde anlatılan efsanelerin büyük bir çoğunluğu insan şeklindedir. Seçilmiş 12 Yunan tanrısı ise 8 erkek ve 4 kadından oluşmaktadır.

Yunan mitolojisinde adı geçen tanrıların isimleri Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Hephaistos, Hermes, Artemis, Afrodit, Athena, Hera, Apollon olarak bilinmektedir. 12 tanrının her birinin farklı görevleri vardır. Yunan mitolojisi kitapları tanrıların görünüşü, görevleri, özellikleri ve tanrılar hakkındaki efsanelere yer verilmektedir. Yunan mitolojisi ile yakından ilgileniyorsanız, bu konuda yazılan pek çok kaynak kitaba ulaşabilirsiniz. Ancak, Yunan mitolojisini anlamak için öncelikle tarihini ve temelini bilmeniz gerekmektedir. Mitoloji 101 isimli kitapta Eski Yunan ve Roma mitolojisi hakkında pek çok bilgiler bulabilirsiniz. Bu kitabın içeriğinde Truva Savaşı, Perseus’un Medusa’yı öldürüşü gibi pek çok efsaneye yer verilmiştir. Ayrıca, bu kategoride Yunan mitolojisi hakkında çok daha fazla kaynak kitaba ulaşabilirsiniz.

Yunan mitolojisi aynı zamanda pek çok edebi esere de ilham kaynağı olmuştur. Tanrıların yer aldığı pek çok resim olduğu gibi, efsanelerin ve mitolojik hikayelerin yer aldığı kaynak kitapları okuyarak dinleri de daha iyi anlayabilir ve genel kültür seviyenizi artırabilirsiniz. Mitolojik hikayeler ve tanrılar günümüzde her ne kadar efsane olarak kabul edilse de geçmiş yaşantıları direkt olarak etkilemiş ve yaşam tarzları üzerinde de büyük bir etki bırakmıştır. Öyle ki, Hristiyanlığın yaygın bir şekilde kabul edilmesi dahi mitlere olan inanışı köreltmemiştir. Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi önemli sanatçılar da Yunan mitolojisine eserlerinde yer vermiştir.

Roma Mitolojisi Kitapları

Roma mitolojisi kitapları bu konuda uzun araştırmalar yapan araştırmacılar tarafından derlenmektedir. Efsaneleri hikayeleştirmek ve bu konudaki kavramları doğru bir şekilde aktarılması, bugün mitoloji hakkında bilgi edinmenize ve dini inanışların mitoloji ile benzer ve farklı yönlerini anlamınıza yardımcı olmaktadır.

Mitoloji ve din birbirleri ile iç içe kavramlardır. Mitolojik kitapların çoğunda anlatılan mitolojilerin dinler ile bağlantısına da yer verilmektedir. Mitolojinin kültürel bir miras olduğunu düşünenlerdenseniz bu kategoride yer alan Roma mitoloji hakkındaki kitapları okuyarak oldukça detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Romalılar için din büyük bir önem taşımaktaydı. Roma mitolojisi, antik Yunan mitolojisinden büyük bir oranda etkilenmiştir. Roma mitolojisi hakkında kitaplar okuyarak Roma tanrıları ve efsaneleri hakkında daha çok detaya ulaşabilirsiniz. Yunanların İtalya’ya yerleşmesi ile birlikte Antik Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisi iç içe geçmiştir.

Roma mitolojisinde, Yunan mitolojisinde yer alan 12 tanrı olan Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Hephaistos, Hermes, Artemis, Afrodit, Athena, Hera, Apollon da benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Ancak, Roma mitolojisi kitaplarındaki bilgilere göre 12 tanrı için farklı isimler kullanmışlardır. Roma mitolojisinde; Zeus’un adı Jupiter, Poseidon'un adı Neptunus, Hera’nın adı Luno, Ares’in adı Mars, Athena’nın adı Minerva olarak bilinmektedir.

Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisi arasında benzer özellikler olduğu gibi temel farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, tanrıların isimleri, tanrıların görevleri ve açıklamaları, ve mitoloji tarihi ile efsanelerini kabul etme oranları arasında farklılıklar vardır. Yine de roma ve yunan mitolojileri, kültürleri, müzikleri, Roma İmparatorluğu’nun Antik Yunan’ı ele geçirmesiyle birlikte kültürel ögelerini zaman içerisinde benimsemek durumunda kalmıştır. Roma mitolojisi hakkında araştırmalar yapılarak hazırlanan kitaplarda bu konuda kaynak olarak gösterilen pek çok yapıta erişmeniz mümkündür.

Frigya Mitolojisi

Frigya mitolojisi kitaplarını araştırarak keyifle okuyabileceğiniz ve anlayabileceğiniz türde kitaplara sahip olabilirsiniz. Bu sayede geçmiş ile bugün konuşulan inanışlar arasında bağlantılar kurabilirsiniz. Frigya mitolojisi hakkında kitap içeriklerinde bu kültürde ilgilenilen bütün konulara yer verilmiştir. Frigya mitolojisi konusunda detaylı bilgiler edinmek ve bu konudaki genel kültürünüzü artırmak için kaynak kitaplardan faydalanmanız sizin için de ilgi çekici bir deneyime dönüşecektir. Kitaplar, içlerinde çeşit çeşit ilginç bilgiler barındıran hazinelerdir. Din ve mitoloji kitapları da geçmiş yaşantılarda kabul edilen tanrıların, inanışların, efsanelerin anlatılarına yer vererek birçok yeni bilgilere erişmenizi sağlar.

Frigya mitolojisi Friglerin varlığı boyunca var olmuş ve kabul edilmiş bir mitolojidir. Frigler başlangıçta Kütahya, Afyon, Sakarya sonrasında ise Anadolu’ya yayılarak yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Bu durumda farklı kültürlerden etkilenmişlerdir. Frigya mitolojisi de hiç kuşkusuz bu kültürel farklılıklardan etkilenmiştir. Ayrıca, Frigya halkı müzikle ile yakından ilgilenen bir topluluk olmuştur. Frigya halkı flüt ve simbat çalgılarının tasarımında öne çıkmaktadır.

Frigya mitolojisinde yer alan tanrıların isimleri; Attis, Kibele, Pan, Sabazios olarak bilinmektedir. Frigya mitolojisinin ana tanrıçası Pessinus’ta bulunmakta idi. Ana tanrıça hakkında pek çok efsane bulunduğu gibi Kral Midas da Frigya mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Frigya mitolojisinde geçen putların ise topluma bereket getirildiği inancı hakimdir. Mitolojik ögelerin ortak noktalarında olduğu gibi Frigya mitolojisindeki tanrıların ve tanrıçaların hakkında da efsaneler bulunmaktadır. Aynı zamanda her tanrının ayrı bir görevi olduğu inanışı da hakimdir. Frigya mitolojisi hakkındaki kitapları okuyarak bu konu hakkında çok daha fazla detaylı bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır. Frigya mitolojisinde geçen pek çok eser günümüzde Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmeye devam etmektedir.

Yakın Doğu Mitolojisi Kitapları

Yakın Doğu mitolojisi kitaplarında tanrıçalar ve efsaneler hakkında pek çok bilgi bulmanız mümkündür. Yakın Doğu mitolojisi El mitolojisi olarak da bilinmektedir. Yakın Doğu mitolojisindeki bilinen tanrılar arasında Elkhim, El Şadday, El Elyon, El Olam, El-Bethel, El Berith, El Elohe-Israel yer almaktadır. Bu tanrıların görevleri de diğer mitolojilerde olduğu gibi görevleri ve hikayeleri bulunmaktadır.

Türk mitolojisinde ise türk halklarının efsaneleri ve tanrıları yer almaktadır. Türk mitolojik tanrıları ve hikayelerini, Türk mitolojisi kitapları kaynak olarak kullanarak Türk tarihinde coğrafyaların inanışları nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz. Diğer tüm kültürlerde olduğu gibi Türk mitolojisi de Türklerin yaşantılarını, inançlarını, kültürlerini derinden etkilenmiş ve bugüne kadar uzanan etkiler yaratmıştır. Türk mitolojisinde yer alan efsaneler pek çok kitaba da konu olmuştur. Türk halkının geçmiş yaşantıdaki ortak kabul edilen inancı Tengricilikten daha çok sosyal ve kültürel konular çerçevesinde şekillenmiştir. Bu ögelerden bazıları ise zaman içerisinde İslami ögeler ile değişime uğramıştır. Türk mitolojisi birçok kaynak kitaba göre tektanrıcı anlayıştan zamanla çok tanrıcı bir biçime evrilmiştir. Ayrıca, türk mitolojisi Zerdürştlük, Mani dini ve Budizm’i de etkilemiştir.

Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Türk mitolojisi hakkında okuduğunuz kitaplarda bu iki destan hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bozkurt destanı bilinen en eski Türk efsaneleri arasında yer almaktadır. Bu destanda Türklerin düşmanları tarafından tamamen yol edildiği ve sadece iki çocuğun sağ kaldığı anlatılır. Çocukları ise kutsal bir dişi kurt korur ve bu dişi kurt Tengri tarafından gönderilmiştir. Efsaneye göre; dişi kurt çocuklardan birinden hamile kalarak on çocuk doğurarak türk toplulukların hükümdarlarını yaratmıştır. Bu destan hakkındaki daha detayları öğrenmek ve Türk destanı hakkında genel kültürünü artırmak için mitolojik kitaplar incelemeniz bugün konuşulan efsanelerin temelini anlamanıza büyük bir katkı sunr.

Ergenekon destanı da yine Türk mitolojisinde bilinen en yaygın destanlardan biridir. Türk mitolojisindeki efsanelerin çoğunda kurtlar bulunmaktadır. Ergenekon destanında da Türklerin büyük bir yenilgiye uğramasının ardından göç ettikleri sırada Tengri tarafından gönderilen kutsal bir kurdun Türklere rehberlik ettiği ve türkleri verimli bölgelere, dağlara, ovalara götürdüğü anlatılır.

Türk mitolojik kitaplarında aynı zamanda Oğuz Destanı, Manas Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Göç Destanı, Yaratılış Destanı, Türeyiş Destanı, Kırk Kız Destanı, Köroğlu Destanı gibi daha pek çok destana yer verilmiştir. Bilinen Türk mitolojik tanrıları ise Gök Tanrı, Kayra Han, Ülgen, Mergen, Kızagan, Umay, Erlik, Yayık, Karlık, Alkarısı, Asena, yer almaktadır. Diğer pek çok kültüre ait mitolojide olduğu gibi Türk mitolojisindeki Tanrıların da görevleri ve hikayeleri bulunmaktadır. Bu kategoride yer alan kitapları inceleyerek Türk mitolojisindeki tanrıların görevlerini ve efsaneleri öğrenmeniz bugünkü inançlar arasındaki benzerlik veya farklılıklar arasında bağlantı kurmanıza katkı sağlayabilir.

Din Kitapları

Din kitapları, manevi yönünüzü güçlendirerek dini anlamanıza katkı sunacaktır. Bir dine inanmak veya herhangi bir dini inanışa sahip olmamak kişinin özgür iradesine bağlıdır. Ancak, bu konudaki kararı vermeniz için size en büyük katkıyı sağlayacak olan şey kuşkusuz kitaplardır. Kitaplarda yer alan bilgiler sayesinde inanışlarını, neye inanıp neye inanmayacağınızı daha rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Din, her ne kadar kültürel olarak aktarılsa da pek çok kişi genç yetişkinlik döneminde bu konularda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Siz de böyle bir kararsızlık içerisinde hissediyorsanız, öncelikle bu durumun normal bir geçiş süreci olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

İlk çağlardan itibaren insanlar inanışları ile bir araya gelmekte veya ayrışmaktadır. Dini öğretiler temelde belirli bir yaşam tarzını anlatmakta ve iyi bir insan olmayı, ahlaklı olmayı öğretir. En yaygın dinler olan Hristiyanlığın ve İslam’ın temeli de yine iyi bir insan olmaya dayanır. Ancak, Hristiyanlıkta da İslam’da da mezhep farklılıkları bulunmaktadır. Bunun esas nedeni ise kuşkusuz kültürel farklılıklardır. Dini esaslar ve dinin gerektirdiği kurallar, yaşam biçimleri bireysel olarak size uyduğu gibi zaman zaman bu kurallara uymakta güçlük de yaşayabilirsiniz.

Din konusunda yazılmış pek çok kitap bilgi birikiminizi artırmanıza veya kafa karışıklığınızı gidermenize yardımcı olabilir. Bu kitaplardan bazıları Aytunç Altındal - Hangi İsa, Uğur Koşar – Allah’a Koşun, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Ahmet Bulut – Cennete Götüren Namaz, Uğur Koşar – Kendini Bilen Rabb’ini Bilir gibi kitaplardan faydalanabilirsiniz.

Dini öğretiler çoğunlukta evde ana-babalar tarafından çocuklara aktarılır. Aile büyüklerinin büyük bir çoğunluğu da çocuklarını yetiştirme sürecinde din ve kültürel bilgilerini aktarmaktadır. Çocuklar için Elif Be isimli kitap da çocuklarınıza dini öğretileri aktarırken size fayda sağlayabilir.

Ayrıca, Dervişin Teselli Koleksiyonu, Tufan Gündüz – Onun Yolunda Biz, Uğur Koşar – Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül, Kur’an Bana Ne diyor?, Kuran, Muazzez İlmiye Çığ - İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, Çöle İnen Nur – Necip Fazıl Kısakürek gibi kitaplar ile manevi yönünüzü geliştirebilir ve bu konudaki bilgi birikiminizi artırabilirsiniz.

Dini inanışlar kişisel olduğu gibi ailelerin yaşantılarını da etkiler. Dinler toplumların bir arada yaşamasını sağlamaktadır. Bir arada yaşamak ise kurallar gerektirmektedir. Gerek dini inanış ile gerekse kendi etik ve ahlak anlayışınız ile bunu kararını en doğru biçimde verebilirsiniz. Ancak, dini değerlerinizi geliştirmek için veya dini anlamak için kitaplardan faydalanmanız bu konudaki karar mekanizmanızın da gelişmesine büyük bir katkı sunacaktır. Bu tarz kitapları tercih etmeden önce yazarlar veya din bilimcileri araştırarak sizin tarzınıza en uygun kitapları seçebilirsiniz. Din ve mitoloji kitapları inanış temelli olsalar da içeriğinde pek çok kültürel öge barındırmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz toplumu anlamanın yöntemlerinden biri de geçmişten bugüne dek olan yaşayış biçimlerini, kültürlerini, inançlarını, neye taptıklarını anlamak olacaktır. Böylelikle yaşadığınız bölgedeki yaşayış biçimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Din ve Mitoloji Kitapları Nedir?

Din, pek çok kültürde büyük bir önem ve yere sahiptir ve dini inançlar kültürleri bir arada tutarak maneviyatı güçlendirmektedir. Mitolojik hikayelerde efsanelere ve mitolojik tanırlara yer verilmektedir. Bu tarz eserler bir araya getirilerek kitap olarak satılır.

Mitoloji Kitap Çeşitleri Nelerdir?

Yakın Doğu Mitolojisi kitapları, Frigya mitolojisi, Roma mitolojisi ve Yunan mitolojisi gibi birçok çeşit ve türde mitoloji kitapları vardır.

Din Kitabı Çeşitleri Nelerdir?

Din kitapları, manevi yönünüzü güçlendirerek dini anlamanıza katkı sunar. Dini kitap türleri olarak, Dervişin Teselli Koleksiyonu, Onun Yolunda Biz, Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül, Kur’an Bana Ne Diyor? gibi kitaplar ile manevi yönünüzü geliştirebilir ve bu konudaki bilgi birikiminizi artırabilirsiniz.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Din ve Mitoloji

10.000+ ürün listeleniyor
Kitap Film Müzik
Kitap Film Müzik
Kitap
Kitap
Din ve Mitoloji
Din ve Mitoloji
Din
Din
Din-Mitoloji
Din-Mitoloji
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Kuponlu Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 48 / 10000+ ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?