ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Ekin Basım Yayın
Hukuka Giriş - Kemal Gözler

Hukuka Giriş - Kemal Gözler

Ekin Basım Yayın
%0 indirim 85,00 TL 85,00 TL
( / adet)
%
  • (Kargo Bedava)
  • (Kargo Bedava)
DSACategoryId/60001501/2147483645/15033031/1504149/1504549
Hukuka Giriş - Kemal Gözler
Y. Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı 15
Sayfa: 528
Boyut: 16.5x23.5
GİRİŞ
I. Yaklaşım Biçimleri
A. Felsefî Yaklaşım Biçimi
B. Dogmatik Yaklaşım Biçimi
C. Hukukun Genel Teorisi Yaklaşım Biçimi 
II. “Hukuka Giriş” Yerine “Hukukun Genel Teorisi
III. Bu Kitabın Konusu 
Bölüm 1
HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Mevzuat 
II. Yargı Kararları 
III. Bilimsel Eserler
Bölüm 2
BEŞERÎ DAVRANIŞ KURALLARI
I. Kuralların Önemi
II. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Özellikleri
III. Hukuk Kuralları 
A. Hukuk Kurallarının Normatifliği: Emir, Yasak veya İzin
B. Hukuk Kurallarının Konusu: İnsan Davranışı
C. Hukuk Kurallarının Koyucusu: İnsan İradesi
D. Hukuk Kurallarının Müeyyidesi: Cebir
IV. Din Kuralları
Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Fark 
V. Ahlâk Kuralları 
A. Ahlâk Kurallarının Çeşitleri
B. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar
VI. Görgü Kuralları
VII. Örf ve Âdet Kuralları 
A. “Hukukî Örf ve Âdet Kuralları”-“Alelâde Örf ve Âdet Kuralları” Ayrımı 
B. Alelâde Örf ve Âdet Kurallarının Unsurları
C. Alelade Örf ve Âdet Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar 
D. Müeyyideleri Bakımından Örf ve Âdet Kurallarının Çeşitleri: Teamüller, Âdetler ve Örfler 
VIII. Beşerî Davranış Kurallarının Ortak Fonksiyonu
IX. Haydut Çetesi Kuralları Üzerine Bir Not
Bölüm 3
HUKUK İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
Bölüm 4
HUKUKUN KISIMLARI
I. İç Hukuk - Uluslararası Hukuk Ayrımı
A. İç (Ulusal) Hukuk 
B. Uluslararası Hukuk 
C. İç Hukuk ile Uluslararası Hukuk Arasındaki İlişkiler 
II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı 
A. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımının Ölçütleri 
B. Kamu Hukukunun ve Özel Hukukun Karşılıklı Özellikleri 
C. Pratik Bilgiler 
D. Kamu Hukukunun Dalları 
E. Özel Hukukun Dalları
Bölüm 5
YARGI ÖRGÜTÜ
Türkiye’de Yargı Kolları 
I. Anayasa Yargısı 
II. Adlî Yargı
A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Yargıtay
III. İdarî Yargı
A. İlk Derece Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri 
C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
İdarî Yargının İşleyişi
VI. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
VIII HUKUKA GİRİŞ
VII. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Tâbiî (Kanunî, Olağan) Hâkim İlkesi
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi 
C. Hâkimlik Teminatı 
D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
VIII. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bölüm 6
HUKUK SİSTEMLERİ
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi
A. Tarihsel Gelişim
B. Kara Avrupası Hukuk Sisteminin Özellikleri
II. Common Law sistemi (Anglo-Sakson sistemi) 
A. İngiliz Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
B. Anglo-Sakson Sisteminin Özellikleri 
III. İslam Hukuku Sistemi
A. Kur’an (Kitap) 
B. Sünnet (Hadis) 
C. İcma 
D. Kıyas (İçtihat)
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi 
Bölüm 7
HUKUKUN KAYNAKLARI
I. Kaynak Kavramı ve Kaynak Çeşitleri 
A. Hukukun Yaratıcı Kaynakları (Fontes Iuris Constituendi) 
B. Hukukun Bilgi Kaynakları (Fontes Iuris Cognoscendi)
II. İç Hukukun Kaynakları 
A. İç Hukukun Asıl Kaynakları
h) Diğerleri (Bireysel İşlemler, Sözleşmeler, vs.) 
B. Yardımcı Kaynaklar
III. uluslararası Hukukun Kaynakları
A. Uluslararası Hukukun Asıl Kaynakları
B. Uluslararası Hukukun Yardımcı Kaynakları
Bölüm 8
NORMLAR HİYERARŞİSİ
I. Genel Olarak Normlar Hiyerarşisi
A. Normlar Hiyerarşisi Teorisi
B. Normlar Hiyerarşisi Teorisinin Varlık Sebebi
C. Normlar Hiyerarşisinin Temeli: Organlar Hiyerarşisi
II. Normlar Hiyerarşisinin Basamakları (Yukarıdan Aşağıya)
A. Birinci Basamak: Anayasa 
B. İkinci Basamak: Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletlerarası Andlaşmalar
C. Üçüncü Basamak 
D. Dördüncü Basamak: İçtihatları Birleştirme Kararları
E. Beşinci Basamak: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
F. Altıncı Basamak: İdare Hukukunda İçtihat (“İdare Hukukunun Temel İlkeleri")
G. Yedinci Basamak: Eski Dönemden Kalan Tüzükler
H. Sekizinci Basamak: Yönetmelikler 
I. Dokuzuncu Basamak: Bireysel İşlemler 
III. Patere Legem İlkesi: Düzenleyici İşlemler, Bireysel İşlemlerden Daima Üstündür 
IV. Bazı Ek Sorunlar 
A. Doktrin Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir? 
B. Yargısal İçtihatlar Normlar Hiyerarşisine Dâhil midir
V. Normlar Hiyerarşisinin Müeyyidesi
VI. Normlar Hiyerarşisinden Çıkan Bazı Sonuçlar
Bölüm 9
HUKUKUN TEMELİ HAKKINDA GÖRÜŞLER
I. Hukuku Bilinçli İrade Ürünü Sayan Görüşler 
A. Tanrısal İrade Kuramı 
B. Beşerî İrade kuramı
C. Genel İrade veya Toplumsal Sözleşme Kuramı 
II. Hukuku İrade Dışı Sayan Görüşler
A. Tabiî Hukuk Kuramı 
B. Tarihçi Hukuk Kuramı 
C. Sosyolojik Hukuk Akımı
Bölüm 10
KANUNLAŞTIRMA
I. Kavramlar: Taknin, Tedvin, İktibas
II. Kanunlaştırma sebepleri 
III. Kanunlaştırma Saikleri
IV. Kanunlaştırma Metotları 
A. Somut Olay Metodu (Hadiseci, Meseleci Kazuist) 
B. Soyut Kural Metodu (Mücerret, Soyut Metot) 
V. Belli Başlı Kanunlaştırma Örnekleri 
A. Doğu Roma İmparatorluğu’nda Kanunlaştırma: Corpus Iuris Civilis 
B. Almanya’da Kanunlaştırma 
C. Fransa’da Kanunlaştırma
D. İsviçre’de Kanunlaştırma 
E. Türkiye’de Kanunlaştırma 
VI. Sonuç ve Değerlendirme
Bölüm 11
HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ
I. Emredici Hukuk Kuralları
A. Emredici Hukuk Kurallarının Konuluş Nedenleri
B. Emredici Hukuk Kurallarının Müeyyideleri 
II. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 
III. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
IV. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 
Bölüm 12
HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN
BAKIMINDAN UYGULANMASI
I. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
A. Mülkîlik (Ülkesellik, Yersellik) İlkesi
B. Şahsîlik (Kişisellik) İlkesi
II. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi 
B. kanunların Yürürlükten Kalkması 
C. Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
III. Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori 
A. Kural: Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi 
B. Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesinin İstisnaları 
Bölüm 13
YORUM
I. Genel olarak
II. Yorum Çeşitleri 
A. Yasama Yorumu
B. Yargısal Yorum 
C. Bilimsel Yorum 
III. Yorum Yöntemleri
A. Lafzî Yorum (Deyimsel Yorum, Gramatikal Yorum) Yöntemi 
B. Tarihsel Yorum Yöntemi
C. Sistematik Yorum Yöntemi 
D. Teleolojik (Gaî, Amaçsal, Fonksiyonel) Yorum Yöntemi 
E. Kavramcı Yorum Yöntemi 
F. Menfaatler İçtihadı YÖNTEMİ 
IV. Yorum Teorileri
A. Klasik Yorum Teorisi
B. Realist Yorum Teorisi 
Bölüm 14
ÇEŞİTLİ YORUM İLKELERİ
I. Yorum İlkelerinin Varlık Sebebi, Hukuk Uygulamasında Hâkimin Rolü, vs 
II. Temel İlkeler 
III. Söze Anlam Yüklemeyle İlgili İlkeler
IV. Kaide ve İstisna ile İlgili İlkeler 
V. Düzenleme Şekillerine İlişkin İlkeler
VI. “Sıfat-ı Arızada Aslolan Ademdir” İlkesi ve Bu İlkeden Çıkan Diğer İlkeler 
VII. Yetkilerle İlgili İlkeler 
Bölüm 15
HUKUKTA AKIL YÜRÜTME
(Kıyas, Aksiyle Kanıt ve Evleviyet)
I. Kıyas (Argumentum a simili) 
A. Kıyasın Unsurları
B. Kıyasın Şartları (Kıyas Yasakları) C. Kıyas Her Zaman Yapılabilir mi? 
II. Aksiyle Kanıt (Mefhum-u Muhalefet, Argumentum a contrario)
III. Evleviyet (Öncelik, Argumentum a fortiori)
A. Argumentum a maiori ad minus (Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme)
B. Argumentum a minori ad maius (Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme)
Bölüm 16
HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU
I. Üç İlke
A. Lex Superior (Üst Kanun) İlkesi 
B. Lex Posterior (Sonraki Kanun) İlkesi
C. Lex Specialis (Özel Kanun) İlkesi 
II. İlkelerin Uygulanması 
A. Lex Superior, Lex Posterior ve Lex Specialis’in Tespiti
B. İlkelerin Uygulanma Sırası 
III. Çapraz Çatışmalar
A. Çatışan Hükümler Arasında Hiyerarşi Varsa
B. Çatışan Hükümler Normlar Hiyerarşisinde Aynı Seviyede Yer Alıyorsa 
IV. Gerçek Çatışma (Antinomie) 
V. Fıkıh Usûlünde Çatışma (Tearuz) 
Bölüm 17
HAKİMİN HUKUK YARATMASI VE TAKDİR YETKİSİ
I. Hâkimin HUKUK YARATMASI 
A. Hâkimin Hukuk Yaratması Konusundaki Görüşler
B. Türk Medenî Kanununun Sistemi 
C. Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği
D. Hukuk Yaratmanın Şartı: Kanun Boşluğu 
E. Kanun Boşluğu Çeşitleri
F. Hâkimin Hukuk Yaratırken Gözeteceği İlkeler 
G. Hâkimin Koyduğu Kuralın Niteliği
H. Ceza Hukuku Alanında Hâkim Hukuk Yaratamaz
II. Hâkimin Takdir Yetkisi
A. Genel Olarak 
B. Çeşitleri 
C. Hâkime Takdir Yetkisi Verilip Verilmediği Nasıl Anlaşılır
D. Takdir Yetkisinin Kullanılmasının Şartları
Hâkimin Hukuk Yaratması – Hâkimin Takdir Yetkisi
Bölüm 18
HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ
I. Genel Olarak
A. Müeyyidenin Tanımı
B. Müeyyide Gereksiz mi
C. Müeyyidesiz Hukuk Kuralları Olabilir mi
D. Ödül Hukukun Müeyyidesi Olabilir mi? 
XIV HUKUKA GİRİŞ
E. Hukukun Cebri - Çetenin Cebri
F. Hukukî Cebrin Değişik Görünümleri
G. Müeyyidenin Tarihî Gelişimi
H. Uluslararası Hukukun Müeyyidesi
II. Müeyyide Çeşitleri
A. Özel Hukuk müeyyideleri
B. Kamu Hukuku Müeyyideleri 
Bölüm 19
ADALET KAVRAMI
I. Adalet Fikrinin Göreceliliği 
II. Adalet Çeşitleri 
A. Denkleştirici Adalet 
B. Dağıtıcı Adalet
III. Nesafet (Hakkaniyet) Kavramı 
Bölüm 20
HAK KAVRAMI
I. Terminoloji 
II. Hak Kavramının Niteliği Hakkında Teoriler
A. İrade Teorisi 
B. Menfaat Teorisi
C. Karma Teori 
D. Hak Kavramını Reddeden Teoriler 
III. Hak Kavramının Tanımı ve Unsurları
A. Kişi Unsuru 
B. Menfaat Unsuru 
C. Hukuk Düzeni Tarafından Tanınma ve Korunma Unsuru
IV. Hak Kavramının Benzer Kavramlardan Ayrılması 
A. Hak–Hürriyet Ayrımı
B. Hak–Ödev Ayrımı
V. Hakların Çeşitleri
A. Kamu Hakları 
B. Özel Haklar 
VI. Hakların Korunması
A. Talep Yolu 
B. Dava Yolu 
C. Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu
Bölüm 21
HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER
I. Hukukî Olaylar 
II. Hukukî Fiiller 
A. Hukuka Aykırı Fiiller
B. Hukuka Uygun Fiiller
III. Özel hukukta Hukukî İşlemler
A. Hukukî İşlemin Unsurları
B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri
IV. Kamu Hukuku İşlemleri
A. Yasama İşlemleri 
B. Yargı İşlemi
C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler 
Bölüm 22
YARGI FONKSİYONU VE ORGANI
I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı)
A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı
B. Yargılama Yetkisi 
C. Yargı Fonksiyonunun Yerine Getiriliş Usûlü: Dava Kavramı
D. Yargı İşlemi (Mahkeme Kararı)
II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı) 
A. Yargı Organının Tanımı ve Diğer Devlet Organlarından Ayrılması
B. Yargı Organının Dereceli Yapısı
C. Yargı Organının Örgütlenmesi Bakımından Sistemler: Yargı Birliği ve Yargı Ayrılığı
Sistemleri (Yargı Kolları
D. Tek Hâkimli Mahkeme – Kurul Hâlinde Mahkeme 
E. Hâkim Kavramı
F. Jüri 
Basım Dili Türkçe
Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 544
Yayın Tarihi 2018
Yazar Kemal Gözler
Diğer
Yurt Dışı Satış Yok
Stok Kodu HBV00000E83WZ
Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
Fiyat Satıcı Kargoya Veriliş Tarihi
%
Sepette indirimli fiyat
Bu Kategorideki En Çok Satan Ürünleri Karşılaştır
Hukukun Temel Kavramları - Kemal Gözler
Hukuka Giriş ( Kavramlar & Kurumlar ) - Haluk Hadi Sümer
Hukuka Giriş
Hukuka Giriş - Kemal Gözler
49,30 TL
%20
45,00 TL 36,00 TL
%48
132,20 TL 68,70 TL
85,00 TL
Satıcı
Ekin Yayınevi 9,7
Alesta Akademi 10
Ekin Yayınevi 9,7
AS KIRTASİYE DÜNYASI 9,9
Değerlendirmeler
-
-
(11)
(8)
Basım Dili Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe
Cilt Durumu Ciltsiz Ciltsiz - Ciltsiz
Sayfa Sayısı 352 228 512 544
Yayın Tarihi 2020 2020 2018 2018
Yazar Kemal Gözler Haluk Hadi Sümer Kemal Gözler Kemal Gözler
Başa dön